[tilbage til Snatur]

Overskrift (Gællefødder) (6866 bytes)

Gællefødder er en fællesbetegnelse for nogle krebsdyrgrupper, der er beslægtet med dafnier. Både ferejer og damrokker ser imidlertid helt anderledes ud og bliver flere cm lange. 
De danske arter lever alle i rene, lavvandede, periodisk udtørrende småvande (ikke i moser).
 
I vore dage vel mest i større naturområder. Generelt er de sjældne i det meste af Vesteuropa.
Derfor kunne være spændende at høre om dine eventuelle fund af f.eks. ferejer eller damrokker.
De er æg det meste af året og lever ellers næppe over 1-2 måneder.
I hvertfald nogle af arterne kan hvile som æg i årtier, indtil de rette klækkebetingelser indtræffer.
Årstiden dyrene er fremme varierer nok 1-2 måneder afhængigt af klima, vandstand, mv.
Det er heller ikke altid hvert år, man kan finde dem på nogle lokaliteter - selvom der står vand.

                     5 Gællefødder i DK.
                         2 ferejer/vårkrebs,
                         2 damrokker
                         1 lille muslingekrebslignede art (Lynceus brachyurus).

[Se udbredelseskort for Danmark]


Overskrift (fereje) (3450 bytes)

Fereje/Vårkrebs (Eubranchipus grubii)
findes gerne i småvande på naturligt næringsrig bund,
især i gammel, lysåben løvskov og på gamle græsklædte arealer.

Tidspunkt:     marts-maj.

Kendt fra Sjælland, Falster, Møn og Svendborg.
Næppe over 50 lokaliteter, hvoraf en del ikke eksisterer længere.

Fereje
(Tanymastix stagnalis)
i DK kun kendt fra pytter mellem hedevegetation ved Råbjerg Mile.

Tidspunkt:     august (måske juli-oktober og desuden måske marts-maj).

[se billeder af Ferejen ]


     Overskrift Damrokke(4300 bytes)

Damrokke (Lepidurus apus)
findes gerne i småvande på naturligt næringrig bund på gamle græsklædte arealer
(alle kendte lok. i DK ligger indenfor få km fra kysten)

Tidspunkt:    april-juni

i DK kendt fra ca. 7 lokaliteter på  Sjælland og Amager,
hvoraf flere ikke eksisterer længere.
 

Damrokken (Triops cancriformis)
levested vist omtrent som hos den anden damrokke (også kystnært i DK)
Tidspunkt:    september-november


i DK vist kun fundet på ca. 3 lokaliteter i forrige århundrede, på Amager og
ved Agger i Jylland

(desuden et ubekræftet fund på Langeland!).

af: Mogens Holmen


 
[se billeder af Damrokken ]


Jacob Damgaard og Jørgen Olesen, Zoologisk Museum, København
har sammenfattet oplysningerne om vores 5 gællefødder.
Viderebragt og suppleret af Mogens Holmen. Opdateret den 28. februar 2012.
 

[tilbage til Snatur]