Status for paddernes udbredelse i Fyns Amt
                    Strandtudse (Bufo calamita)

                              

                                           Kort over tidligere lokaliteter. Kortet er ikke længere gældende
                                         Kort over tidligere lokaliteter med Strandtudser
                                         Mange af strandtudselokaliterne er forsvundet.               

                                                              STRANDTUDSE

Bestanden har været i stærk tilbagegang fra 1940-85. Mellem 1985-2003 uddøde bestanden ved 
Freltofte, Ærø, Langeland? (Løkkeby), Thurø, Birkholm, Hjortø, Store Egholm?, Knudshoved. 
Ovenstående kort fra 80-erne er i dag meget misvisende!

Strandtudse findes ved på Bågø, Tåsinge, Skarø (2 hanner i 2002), Halmø, Klintholm (Få hanner hørt i 2002), Knold (ingen ynglesucces i 2002), Bjørnø, Korshavn, Lyø (ingen obs fra 2002), Bøjden (få individer), Langemark (Få individer), Helnæs, Ålehoved, Bogense, Årslev (Davinde grusgrav), Langeskov ?, Ørbæk ?, Hindsholm, Dalby, Hillerslev (10-20 individer + haletudser), Espe (3 hanner kvækkede i 2002!). Vi har ingen oplysninger om Torø. I det hele taget er den vestlige og nordvestlige del af Fyn meget dårligt undersøgt. 
Strandtudsen er en art, der er i rivende tilbagegang på Fyn, derfor er det meget vigtigt at der bliver fokuseret på arten. I første omgang, hvor arten findes og hvor mange individer, der er på lokaliteten. Dernæst er det væsentligt i løbet af sommeren/sensommer at undersøge ynglesuccesen.
Mange af strandtudselokaliteterne består af damme og oversvømmelser på strandenge, enge, marker og i grusgrave, som tørrer ud i løbet af sommeren, men hvor haletudserne kan nå at udvikle sig. Disse levesteder kan alt for let ødelægges ved dræning og lignende. Den letteste måde at finde strandtudser på er ved at lytte sig frem til arten i løbet af maj- juni måned om aftenen og først på natten. 

                                                            Mere om Strandtudsen:
Stemmen kan hentes [Her..
Nordisk Herpetologisk Forenings hjemmeside kan der læses mere om strandtudse. 
Hvis du kender en eller flere lokaliteter med strandtudser hører vi gerne fra dig. 
Hent SKEMA'et eller mail til webmaster. Du kan også bruger indberetningsiden
Følg med i hvornår Strandtudserne er aktive på fænologisidenwww.Snatur.dk

        [Stor vandsalamander]  [Lille vandsalamander] [Skrubtudse] [Grøn frø] [Strandtudse]

                [Klokkefrø] [Grønbroget tudse] [Springfrø] [Butsnudet frø] [Spidsnudet frø]

                        Startside            Skema          Padder i DK       Indberetningsside